Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

Шановні акціонери!
2 грудня 2014 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз».

 Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства»

Обрати наступний склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

Гречко Світлана Іванівна  – голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна –  секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна –  член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна  –  член Лічильної комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 397797 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів»

1. Обрати головою позачергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 397797 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства».

Затвердити порядок (регламент) роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

– Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

– Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

– Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

– Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

– Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

– Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

– Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

– Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 397797 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Четверте питання порядку денного: «Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства».

 Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства:

Голови Наглядової ради – Четверікової Віри Антонівни;

Члена Наглядової ради – Євсюкова Володимира Ілліча;

Члена Наглядової ради – Загороднього Романа Васильовича;

Члена Наглядової ради – Фірсової Аліни Миколаївни;

Члена Наглядової ради – Четверікова Антона Олексійовича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» -397797 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 П’яте питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради товариства»

Обрати до складу Наглядової ради товариства наступних кандидатів:

1.Лелюка Олексія Володимировича

2. Косіченка Михайла Павловича

3. Фірсову Аліну Миколаївну

4. Чередник Ірину Анатоліївну

5. Четверікова Антона Олексійовича

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 397797 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

  Шосте питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

 

Затвердження кошторису оплати діяльності членів наглядової ради».

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Затвердити кошторис оплати діяльності членів Наглядової ради товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 397797 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Сьоме  питання порядку денного:  «Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Уповноважити голову правління ПАТ «Полтавагаз» Гринчака Ростислава Івановича на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» -397797  голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Восьме  питання порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту та

Положення про Наглядову раду товариства шляхом затвердження їх у новій редакції».

1.Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства:

 Частина 2 розділу 9. Компетенція загальних зборів товариства.

– підпункт 9.2.2.24. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за поданням Наглядової ради товариства».

– підпункт 9.2.2.25. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить  50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості».

Пункт 10.2.2. частини 2 розділу 10. До виключної компетенція Наглядової ради належить:

– підпункт 10.2.2.4. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів».

– підпункт 10.2.2.9. викласти в наступній редакції:

«Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом».

-підпункт 10.2.2.12. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства».

Пункт 10.2.2.частини 2 розділу 10 доповнити такими підпунктами:

10.2.2.17. «Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом».

10.2.2.18. «Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів»

10.2.2.19 «Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства».

10.2.2.20. «Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій».

 

2. Затвердити зміни у Положенні про Наглядову раду товариства шляхом внесення  доповнень до Розділу 3  пунктів: 3.3, .3.4., 3.5, з врахуванням затверджених змін та доповнень до Статуту товариства.

 

3.3.До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.3.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

3.3.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.3.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.3.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.3.5. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Рішення по вказаних питаннях приймаються трьома четвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

3.3.6. Затвердження контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

3.3.7. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників);

3.3.8. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.3.9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

3.3.10. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

3.3.11. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.3.12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.3.13. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.3.14. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберігача) власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

3.3.15. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом;

3.3.16. Вирішення питань про участь Товариства у об’єднаннях та про заснування юридичних осіб;

3.3.17. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3.3.18. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.3.19.  Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства;

3.3.20. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

3.4. До компетенції Наглядової ради належить:

3.4.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;

3.4.2. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

3.4.3. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

3.4.4. Затвердження організаційної структури Товариства;

3.4.5. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

3.4.6. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності чинному законодавству України, цьому Статуту, положенням про структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

3.4.7. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.4.8. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

3.4.9. Вирішення питань про участь Товариства у об’єднаннях (асоціаціях), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

3.4.10. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини згідно чинного законодавства;

3.4.11. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію та створення дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів (положень про них).

3.4.12. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов’язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов’язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

3.4.13. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

3.4.14. Прийняття рішення щодо розпорядження нерухомим майном Товариства з урахуванням положень цього Статуту.

3.4.15 Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.

3.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції правління.

 

3.Уповноважити голову правління Гринчака Р.І.

Підписати в новій редакції Статут публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз», Положення про Наглядову раду товариства та доручити йому здійснити державну реєстрацію Статуту товариства в установленому законом порядку.

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 397797 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

Коментарі не дозволені.