Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

Шановні акціонери!

19 березня 2015  року відбулися чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз».

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства».

ВИРІШИЛИ:

Обрати наступний склад Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства:

Гречко Світлана Іванівна  – голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна –  секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна –  член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна  –  член Лічильної комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів товариства»

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою чергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича

2. Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок (регламент) роботи  загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Четверте питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності товариства за 2014 рік. Визнати роботу Правління товариства задовільною.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 283928 голосів ( 73,3% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 103590 голосів. ( 26,7% голосів що беруть участь у голосуванні)

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

П’яте питання порядку денного: «Звіт наглядової ради  товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради  товариства за 2014 рік.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 283928 голосів ( 73,3% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 103590 голосів. ( 26,7% голосів що беруть участь у голосуванні)

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Шосте питання порядку денного: «Звіт  та висновки Ревізійної комісії  товариства  про результати фінансово – господарської роботи товариства за 2014 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт  та висновки ревізійної комісії  товариства за 2014 рік.  Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 283928 голосів ( 73,3% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 103590 голосів. ( 26,7% голосів що беруть участь у голосуванні)

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Сьоме  питання порядку денного: «Затвердження  річного звіту та балансу товариства за 2014 рік».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 283928 голосів ( 73,3% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 103590 голосів. ( 26,7% голосів що беруть участь у голосуванні)

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Восьме  питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку  (покриття збитків) за 2014 рік та затвердження планового  розподілу прибутку товариства на 2015 рік».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити  розподілу прибутку за 2014 рік в розмірі:

  • 70%- фонд виплати дивідендів
  • 30% – на розвиток товариства.

При одержанні прибутку в 2015 році розподілити таким чином:

  • 70%- фонд виплати дивідендів
  • 30% – на розвиток товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Дев’яте   питання порядку денного: «Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2015 рік».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити укладені договори на постачання та розподіл  природного газу на 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Десяте  питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2016 рік».

ВИРІШИЛИ:

Забезпечити газопостачання на території здійснення ліцензійної діяльності та попередньо схвалити укладання товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на закупівлю природного газу і його розподіл на 2016 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками:

-    для подальшої реалізації населенню граничною сумою 730 млн.грн;

-          для подальшої реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів граничною сумою  370 млн.грн.;

-          для подальшої реалізації промисловим споживачам граничною сумою 600 млн.грн.;

-          для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сумою 500 млн.грн.

Надати Голові правління Товариства Гринчаку Р.І. повноваження підписати  зазначені договори.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Одинадцяте  питання порядку денного: «Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії».

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії товариства в зв’язку з закінченням терміну повноважень, у відповідності до Статуту товариства:

Голови Ревізійної комісії – Поліщука Петра Павловича;

Члена Ревізійної комісії – Терещенко Любов Дмитрівни;

Члена Ревізійної комісії – Гриценко Ірини Олександрівни.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів ( 100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Дванадцяте   питання порядку денного: “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.

ВИРІШИЛИ:

1.Обрати членами Ревізійної комісії  товариства:

Богословського Сергія Борисовича«ЗА» 310770 кумулятивних голосів;

Сухиніну Лесю Анатоліївну«ЗА» 23193 кумулятивних голосів;

Євсюкова  Володимира Ілліча«ЗА» 828591 кумулятивних голосів.

Рішення прийнято більшістю кумулятивних голосів.

2.З числа обраних членів Ревізійної комісії обрати Головою  Ревізійної комісії  товариства:

  Євсюкова  Володимира Ілліча.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Євсюков В.І. - «ЗА» – 283928 голосів ( 73,3% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Богословський С.Б. «ЗА» – 103590 голосів ( 26,7% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Голова зборів

ПАТ «Полтавагаз»                                                                                        Р.І.Гринчак

 

Коментарі не дозволені.