Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Полтавагаз»

м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 08 квітня 2016 р. об 11-00 за адресою:                        м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 08 квітня 2016 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації о 8 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 30 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04 квітня  2016 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ на право їх участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

  1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів Товариства.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.

9. Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми  ПАТ «Полтавагаз».

10. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління  ПАТ «Полтавагаз».

11. Затвердження укладених Товариством договорів на постачання та розподіл природного газу  на 2016 рік.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині  укладення договорів на постачання та розподіл природного газу на 2017 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Полтавагаз» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

922968

519831

Основні засоби

280157

270463

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

16527

26734

Сумарна дебіторська заборгованість

541941

142607

Грошові кошти та їх еквіваленти

71806

56525

Нерозподілений прибуток

-43929

-34509

Власний капітал

83707

101249

Статутний капітал

435

435

Довгострокові зобов’язання

20456

18490

Поточні зобов’язання

758322

341059

Чистий прибуток (збиток)

-8956

2125

Середньорічна кількість акцій (шт.)

414353

414353

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2265

2465

 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами зборів за адресою:           м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, ПАТ «Полтавагаз», кімн.312, 319:

–  до дати проведення чергових загальних зборів, у робочі дні з 9-00 до 15-00 години, обідня перерва з 12-00 до 13-00 години.

–  у день проведення чергових загальних зборів – до початку зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів акціонерів – Баранова В.І.,  Латенко Р.Р.

Довідки за телефоном: (0532)50-24-50, 50-08-06.

 

 

До уваги акціонерів!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі,                  з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у чергових загальних зборах акціонерів товариства 08 квітня 2016 р.,                     ПАТ «Полтавагаз» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

 

 

Наглядова рада ПАТ «Полтавагаз»

 

 

Коментарі не дозволені.