Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

Шановні акціонери!

08 квітня  2016  року відбулися чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз».

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

 

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства».

ВИРІШИЛИ:

Обрати  з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства:

Сорочан Юлія Олегівна – голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна –  секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна –  член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна  –  член Лічильної комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів товариства»

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою чергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича.

2. Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок (регламент) роботи  загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Четверте питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити   звіт  Правління   Товариства   про   результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2015 рік задовільною.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100 % голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

П’яте питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Визнати  роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 283928 голосів (73,27% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 103590 голосів (26,73% голосів що беруть участь у голосуванні)

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Шосте питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 283928 голосів (73,27% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 103590 голосів (26,73% голосів що беруть участь у голосуванні).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Сьоме  питання порядку денного: «Затвердження  річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387928 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

                                      

Восьме питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік».

ВИРІШИЛИ:

Товариством у 2015 році за результатами роботи отримано збитки у сумі 8956 тис. грн.

Через збитковість і відсутність джерел фінансування немає можливості нараховувати дивіденди за 2015 рік.

При одержанні прибутку в 2016 році розподілити його таким чином:

•  50 % – фонд виплати дивідендів;

•  50 % – на розвиток Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Дев’яте питання порядку денного: «Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Десяте питання порядку денного: «Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного  управління  ПАТ «Полтавагаз».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Полтавагаз».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Одинадцяте  питання порядку денного: «Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу на 2016 рік».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити укладені договори на постачання та розподіл природного газу Товариством на 2016 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками:

-          для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сумою 480 млн.грн.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні)

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Дванадцяте питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині укладення договорів на  постачання та розподіл природного газу на 2017 рік».

ВИРІШИЛИ:

Забезпечити розподіл природного газу та території здійснення ліцензійної діяльності, забезпечити надійне функціонування та умовну нормативну герметичність газопроводів, з’єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, приладів тощо на території ліцензованої діяльності Товариства, попередньо схваливши укладання Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів договорів на закупівлю природного газу і його розподіл на 2017 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками, а саме:

-          для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сумою 400 млн. грн.;

-          для власних потреб граничною сумою 200 млн. грн.;

-          на  розподіл природного газу суб’єктам господарювання граничною сумою 500 млн. грн.

Надати Голові правління Товариства Гринчаку Р.І. повноваження підписати зазначені договори.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

«ЗА» – 387518 голосів (100% голосів що беруть участь у голосуванні).

«ПРОТИ» – 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

  

Голова зборів
ПАТ «Полтавагаз»
Р.І.  Гринчак

Коментарі не дозволені.