Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

                       

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі – Товариство) повідомляє про включення до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 р. об 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актова зала, пропозиції акціонера, який є власником більше 5 % простих акцій товариства  «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів їз зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 06 квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації о 9 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації о 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 31 березня  2017 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ на право їх участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

                                               ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів Товариства.

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень товариства й затвердження їх у новій редакції.

6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради.

8. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

10. Затвердження способу та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.

11. Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми  ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік.

12. Прийняття рішення про затвердження значного правочину (договори купівлі-продажу природного газу) на 2017 рік.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів їз зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Полтавагаз» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

1591829

922968

Основні засоби

306669

280157

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

30656

16527

Сумарна дебіторська заборгованість

1158049

541941

Грошові кошти та їх еквіваленти

81051

71806

Нерозподілений прибуток

27394

-43929

Власний капітал

164204

83707

Статутний капітал

435

435

Довгострокові зобов’язання

18977

20456

Поточні зобов’язання

1325834

758322

Чистий прибуток (збиток)

70685

-8956

Середньорічна кількість акцій (шт.)

414353

414353

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2148

2265

 

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами зборів за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, ПАТ «Полтавагаз», кімн. 312, 319:

–  до дати проведення чергових загальних зборів, у робочі дні з 9-00 до 15-00 години, обідня перерва з 12-00 до 13-00 години;

–  на власному веб-сайті товариства: poltavagaz.com.ua, на якому розміщено інформацію з проектом рішення щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів Товариства;

–  у день проведення чергових загальних зборів – до початку зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів акціонерів – Баранова В.І.,  Латенко Р.Р.

Довідки за телефоном: (0532)50-24-50, 50-08-06.

 

До уваги акціонерів!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі,                  з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у чергових загальних зборах акціонерів товариства 06 квітня 2017 р.,                     ПАТ «Полтавагаз» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

 

Наглядова рада ПАТ «Полтавагаз»

Коментарі не дозволені.