Проекти рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Перше питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства»

Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів товариства:

Сорочан Юлія Олегівна – голова Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна – секретар Лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна – член Лічильної комісії.

Друге питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів»

 1. Обрати головою чергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича
 2. Обрати секретарем чергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну.

Третє питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Четверте питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства».

Затвердити наступний порядок (регламент) роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

–      Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

–      Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

–      Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

–      Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

–      Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані Реєстраційною комісією учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

–      Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за

–          езультатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія, затверджена рішенням Наглядової ради товариства. Після затвердження складу Лічильної комісії оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства по кожному питанню порядку денного окремо.

–          Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

–          Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

–          Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

–          Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар зборів.

–           З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

П’яте питання порядку денного: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень товариства й затвердження їх у новій редакції».

1.Затвердити зміни до Статуту та внутрішніх положень товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Правління) шляхом викладення їх у новій редакції.

2.Уповноважити голову правління Гринчака РЛ.:

2.1. підписати Статут публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» та внутрішні положення Товариства, згідно з прийнятим рішенням загальними зборами акціонерів Товариства.

2.2.здійснити державну реєстрацію Статуту товариства у встановленому законом порядку.

 

Шосте питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства»

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності товариства. Визнати роботу Правління задовільною.

Сьоме питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Восьме питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Дев’яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік»

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

 

Десяте питання порядку денного: «Затвердження способу та порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2016 році та затвердження планового розподілу прибутку товариства на 2017рік»

 1. Прибуток 2016 року розподілити таким чином:
 • 70 % – фонд виплати дивідендів
 • 30 % – на розвиток товариства
 1. При одержанні прибутку в 2017 роді розподілити таким чином:
 • 70 % – фонд виплати дивідендів;
 • 30 % – на розвиток товариства.
 1. Виплату дивідендів акціонерам Товариства провадити безпосередньо акціонерам.

 

Одинадцяте питання порядку денного: «Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ«Полтавагаз» за 2016рік».

Затвердити звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік.

 

Дванадцяте питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значного правочину (договори купівлі – продажу природного газу) на 2017»

Затвердити укладені Товариством договори на купівлю-продаж природного газу у 2017 році:

 • на виробничо-технологічні витрати та втрати в об’ємі 48199 тис. м куб на загальну суму 488795,7 тис. грн.. з ПДВ;
 • на власні потреби в об’ємі 700 тис. м куб на загальну суму 7098,84 тис. грн. з ПДВ.

 

Тринадцяте питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради.»

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства в зв’язку з закінченням терміну повноважень, у відповідності до Статуту товариства та чинного законодавства України:

Голови Наглядової ради – Лелюка Олексія Володимировича

Члена Наглядової ради – Косіченка Михайла Павловича

Члена Наглядової ради – Чередник Ірини Анатоліївни

Члена Наглядової ради – Четверікова Антона Олексійовича

Члена Наглядової ради – Фірсової Аліни Миколаївни

 

Чотирнадцяте питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради товариства».

Обрати членами Наглядової ради товариства:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

П’ятнадцяте питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення умов оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та затвердити кошторис.

2. Уповноважити голову правління Товариства Гринчака Р.І. підписати затверджені цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

 

Шістнадцяте питання порядку денного: «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів їз зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення значних правочинів щодо експлуатації (користування) газорозподільних систем та їх складових відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017р. №95 граничною сукупною вартістю  1 мільярд  грн.

2.Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

–          погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення;

–          надавати згоду голові правління Товариства (з правом передоручення) на укладання (підписання) попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

 

 

Коментарі не дозволені.