Особлива інформація (02.04.2014)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова правління

Гринчак Р.І.

(посада)

(підпис)

М. П.

(прізвище та ініціали керівника)

02.04.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Полтавагаз”

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 36020 м.Полтава вул. Володимира Козака,2а

4. Код за ЄДРПОУ: 03351912

5. Міжміський код та телефон, факс: 0532 – 502450 0532-73075

6. Електронна поштова адреса: tereschenko@poltavagaz.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.04.2014

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
 н/д

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

poltavagaz.com.ua

в мережі Інтернет

02.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення – “фізична особа”

Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни

(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни

(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

22.04.2013

01.04.2014

фізична особа – Четверікова Віра Антонівна

66,4709

66,5662

Зміст інформації:
Збільшення пакету акцій відбулося за рахунок викупу у інших акціонерів

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова правління

Гринчак Р.І.

(посада)

(підпис)

М. П.

(прізвище та ініціали керівника)

02.04.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Полтавагаз”

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 36020 м.Поллтава вул.Волоимира Козакка,2а

4. Код за ЄДРПОУ: 03351912

5. Міжміський код та телефон, факс: 0532-502450 05322-73075

6. Електронна поштова адреса: tereschenko@poltavagaz.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.04.2014

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
 н/д

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

poltavagaz.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення – “фізична особа”

Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни

(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни

(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

18.02.2014

02.04.2014

фізична особа – Четверікова Віра Антонівна

66,5662

66,6574

Зміст інформації:
Збільшення пакету акцій відбулося за рахунок викупу акцій у інших акціонерів