Протокол лічильної комісії від 04.04.2014

ПРОТОКОЛ

 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 ЧЕРГОВИХ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  

  ПАТ  «ПОЛТАВАГАЗ» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

м. Полтава, вул. Козака,2а ( актовий зал)

  1. 1.       Дата та час проведення  чергових  загальних зборів:
                                                               04.04.2014 року об 11-00 год.
  1. 2.       Перелік питань, рішення з яких прийняті загальним зборами:

 

 

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства.

2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

5. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2013 рік та затвердження планового розподілу прибутку товариства на 2014 рік.

9. Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2014 рік.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2015 рік.

11. Прийняття рішення щодо внесення змін до структури управління товариства.

12.Прийняття рішення щодо відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу шляхом створення вертикально інтегрованої господарської організації по  постачанню природного газу.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

 

Для участі в  позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз» зареєструвалося 3 акціонерів( їх представників), що володіють у сукупності 387 518 простими акціями, що складає 93,52 % від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів товариства.

 

  1. 3.       Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного винесеного на голосування:
По першому питанню порядку денного ( Бюлетень  для голосування № 1).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення:   Обрати  лічильну комісію у наступному складі:

–  Голова лічильної комісії  –  Гречко Світлана Іванівна,

–  Секретар комісії – Козаченко Тетяна Петрівна,                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                              –  Члени лічильної комісії      – Кальченко Марина Олександрівна

–  Макарова Олена Анатоліївна

–  Таршіс Ганна Ізраїлівна

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

 
 

 

По другому питанню порядку денного ( Бюлетень для голосування № 2).

Подано 3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення:  Обрати головою чергових загальних зборів   – Гринчака Ростислава Івановича;.

Обрати секретарем чергових загальних зборів  – Латенко Раїсу Равільївну.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

 
По третьому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 3).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

 

Рішення: Затвердити наступний порядок(регламент) роботи загальних зборів акціонерів Товариства:

– Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

– Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

– Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

– Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

– Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

– Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

– Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

– Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

По четвертому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 4).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення:  Затвердити звіт Правління товариства за 2013 рік.

Визнати роботу Правління товариства задовільною та такою що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

По пятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 5).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою що відповідає меті та   напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

По шостому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 6).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії товариства задовільною.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

 

По сьомому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 7).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення:  Затвердити річний звіт та  баланс товариства за 2013 рік..

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

 
 

По восьмому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 8).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення:

1.Прибуток 2013 року розподілити таким чином:

•   75 % – фонд виплати дивідендів;

•   25 % – на розвиток товариства.

 

2. Виплату дивідендів акціонерам товариства провадити у відповідності до вимог п.5 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

3.При одержанні прибутку в 2014 році розподілити таким чином:

•  50% – фонд виплати дивідендів;

•  50% – на розвиток товариства.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

По дев’ятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 9).

            Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення: Затвердити  укладені договори на постачання та розподіл природного газу товариством на 2014 рік.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

По десятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 10).

            Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення: Попередньо схвалити та надати голові правління ПАТ «Полтавагаз», протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів, повноваження щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2015 рік, а саме:

–     для подальшої реалізації населенню граничною сумою 600 млн. грн;

 

–          для подальшої реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів граничною сумою  370 млн. грн.;

–          для подальшої реалізації промисловим споживачам граничною сумою 550 млн. грн.;

–          для закупівлі природного газу для   виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сумою 380 млн. грн.

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

По одинадцятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 11).

            Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення: 1.Ліквідувати Машівське управління по експлуатації газового господарства.

 

2.Виконавчому органу товариства здійснити усі необхідні та передбачені Статутом та законодавством дії, пов’язані зі зміною структури управління товариства.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

По дванадцятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 12).

Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення: 1. Відокремити функції з розподілу та постачання природного газу шляхом створення дочірнього підприємства з відокремленою функцією по постачанню природного газу та привести діяльність товариства у відповідність до вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та Закону України «Про акціонерні товариства».

 

2.Виконавчому органу товариства провести усі необхідні та передбачені Законом України «Про засади функціонування ринку природного газу» і Законом України «Про акціонерні товариства» дії, пов’язані зі створенням двох незалежних господарських підприємств з постачання природного газу та розподілу природного газу у складі вертикально інтегрованої організації, у відповідності до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення.

Результати голосування:

“За”         283 928         голосів “Проти”

голосів

“Утрималися”            103 590   голосів

2

73,3  %

0

0  %

1

26,7  %

По тринадцятому  питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 13).

            Подано  3 бюлетні, з них визнано не дійсними _0__.

Рішення: 1.Затвердити зміни до Статуту товариства та викласти у наступній редакції:

Розділ 1. Загальні положення.

– абзац 5 підпункт 1.4.5. речення  «Перелік відокремлених структурних підрозділів ( управління по експлуатації газового господарства), які входять до структури товариства наведено в додатку № 1 до цього статуту» виключити.

Розділ 11. Правління товариства.

– підпункт 11.1.2. слова: 7 (сім) змінити на слова 9 (дев’ять ).

 

2.Затвердити зміни до Положення про Правління та викласти у наступній редакції:

 

Розділ 3. Склад Правління.

– пункт 3.2. слова 7 (сім) змінити на слова 9 (дев’ять).

 

3.1.Уповноважити голову правління ПАТ «Полтавагаз» особисто або через представника товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» в новій редакції, у відповідності до затвердженого загальними зборами акціонерів  04.04.2014 року рішення.

3.2.Уповноважити голову правління ПАТ «Полтавагаз» підписати Положення про Правління товариства з внесеними змінами, у відповідності до затверджених загальними зборами акціонерів рішення.

 

Результати голосування:

“За”

387 518      голосів

“Проти”

0 голосів

“Утрималися”

0 голосів

3

100   %

0

0   %

0

0  %

 

Голова лічильної комісії  – Гречко Світлана Іванівна

 

 
 

Секретар лічильної комісії  – Козаченко Тетяна Петрівна

 

 
Члени лічильної комісії

 

 
        Кальченко Марина Олександрівна     
        Макарова Олена Анатоліївна     
        Таршіс Ганна Ізраїлівна