Уставні документи

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» 02.12.2014 р.

Протокол № 17 від 02.12.2014р.СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ 
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ПОЛТАВАГАЗ»

Ідентифікаційний код 03351912
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Полтава
2014 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Заснування Товариства.
1.1.1. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення чергових загальних зборів акціонерів від 04 березня 2011 року (протокол № 13) змінено найменування товариства з відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» на публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (далі за текстом – Товариство) та затверджено Статут товариства в новій редакції.
1.1.2. Товариство створене на підставі наказу Державного комітету по нафті і газу від 11 березня 1994 року № 85 шляхом перетворення Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» у Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» на підставі Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.
1.1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (надалі «Товариство») створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.
Місцезнаходження Товариства: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Володимира Козака, буд. 2-А.
1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.
1.2.1. Повне найменування Товариства:
українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»;
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ «ПОЛТАВАГАЗ»;
англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY OF GAS SUPPLYING AND GASIFICATION «POLTAVAGAZ».
1.2.2. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ»;
російською мовою – ПАО «ПОЛТАВАГАЗ»;
англійською мовою – PJSC «POLTAVAGAZ».
1.3. Тип Товариства.
Товариство є публічним акціонерним товариством.
1.4. Юридичний статус та відповідальність Товариства.
1.4.1. Товариство є юридичною особою, створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має найменування, самостійний баланс, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням. Має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає зведену консолідовану звітність, включаючи баланси по всіх структурних підрозділах Товариства відповідно до вимог законодавства України.
1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові i особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді та інших судових установах, визначених законодавством України.
1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України, на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому примусовому безоплатному вилученню. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.
Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
1.4.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, створювати відокремлені структурні підрозділи, як на території України, так і за її межами (за кордоном).
Товариство має право брати участь в об’єднаннях, асоціаціях, набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
1.4.5. Створені Товариством відокремлені структурні підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.
Відокремлені структурні підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі статутів, які затверджуються у порядку, визначеному цим статутом.
Відокремлені структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.
Керівники відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.
1.4.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
1.4.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
1.4.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством – за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
1.4.9. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію випуск (розміщення) цінних паперів (акцій, облігацій).
1.4.10. Товариство, у відповідності до чинного законодавства, самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) своїх працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
1.4.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної господарсько-фінансової діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.
1.4.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями.
1.4.13. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів.
1.4.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.
1.4.15. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства.
1.4.16. Товариство має цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність).
1.4.17. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
1.4.18. Товариство здійснює права та обов’язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

2. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАДАЧІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.
2.1. Предмет діяльності Товариства:
2.1.1. розподіл природного, нафтового газу та газу (метану), вугільних родовищ;
2.1.2. постачання природного газу, газу (метану), вугільних родовищ за регульованим тарифом;
2.1.3. закупівля зрідженого газу і реалізація його споживачам;
2.1.4. організація та своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонт газорозподільних мереж і споруд на них, газового обладнання, в тому числі на договірній основі;
2.1.5. проведення своєчасної локалізації та усунення аварійних ситуацій;
2.1.6. проведення поопераційного технічного нагляду за монтажем газорозподільних мереж та газового обладнання згідно з нормативними документами та правилами безпеки в газовому господарстві, в тому числі на договірній основі;
2.1.7. видача технічних умов організаціям та приватним особам на виконання проектної документації на газифікацію промислових та житлових об’єктів;
2.1.8. проведення врізки на здійснення пуску газу у знов споруджені об’єкти газопостачання від існуючих газорозподільних мереж, в тому числі на договірній основі;
2.1.9. виконання робіт по усуненню недоліків у газовому обладнанні, витоку газу, перестановці, підключенню та відключенню газових приладів;
2.1.10. виконання робіт по монтажу об’єктів газопостачання природним та зрідженим газом;
2.1.11. проектування та будівництво газорозподільних мереж, включаючи і поліетиленові труби;
2.1.12. виконання робіт по капітальному ремонту газорозподільних мереж, будівель та споруд;
2.1.13. виготовлення запчастин до газових приладів та обладнання;
2.1.14. здійснення контролю за обліком витрат та раціональним використанням газу усіма категоріями споживачів;
2.1.15. надання платних послуг по виробничим та невиробничим видам діяльності;
2.1.16. розробка власними силами та на договірних засадах проектно-кошторисної документації на здійснення робіт по технічному переобладнанню, реконструкції та розширенню діючого виробництва, а також на будівництво об’єктів невиробничого призначення;
2.1.17. Розробка та здійснення поточного та перспективних планів розвитку системи газопостачання районів області, які знаходяться в зоні обслуговування товариства;
2.1.18. впровадження нової техніки та обладнання, яке забезпечує надійність, економічність та безпечність виробничих процесів;
2.1.19. здійснення заходів та виконання робіт по матеріально – технічному забезпеченню виробничої діяльності Товариства;
2.1.20. здійснення ремонту та повірки побутових і промислових газових лічильників;
2.1.21. монтаж газобалонного обладнання на автомобілі, заправка автомобілів зрідженим газом (роздрібна торгівля), здійснення технічного обслуговування автомобілів, працюючих на зрідженому газі;
2.1.22. здійснення первинного навчання працівників Товариства та інших підприємств знанням по експлуатації газових приладів, газопроводів та споруд на них, пропаганди “Правил безпеки в газовому господарстві”, та навчання населення правилам безпечного користування газовими приладами;
2.1.23. здійснення комерційної (торгівельної) діяльності та укладання угод купівлі – продажу;
2.1.24. реалізація продукції власного виробництва через мережу магазинів;
2.1.25. проведення аналізу по компонентному складу природного та зрідженого газу;
2.1.26. переосвідчення місткостей, обстеження підземних місткостей із заміром товщини стінок при повторному обстеженні;
2.1.27. перевірка ефективності систем вентиляції на діючих і заново збудованих газифікованих об’єктах;
2.1.28. монтаж та ремонт електроосвітлення контурів заземлення та газозахисту ГРП з видачею відповідних актів;
2.1.29. ремонт, монтаж газоаналізаторів, сигналізаторів загазованості;
2.1.30. ремонт манометрів;
2.1.31. перевірка якості зварювальних стиків;
2.1.32. монтаж лічильників газу на заново збудованих та газифікованих об’єктах;
2.1.33. навчання та підвищення кваліфікації працівників Товариства;
2.1.34. погодження проектної документації, контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт;
2.1.35. монтаж та капітальний ремонт засобів захисту підземних газорозподільних мереж від корозії;
2.1.36. здійснення будівельних, будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об’єктах Товариства;
2.1.37. виконання внутрішніх перевезень пасажирів, вантажів автомобільним транспортом, передача автотранспорту в оренду юридичним чи фізичним особам;
2.1.38. виконання робіт по ремонту електродвигунів;
2.1.39. виконання пуско – налагоджувальних робіт;
2.1.40. виготовлення засобів електрохімзахисту всіх типів та його монтаж на газових мережах;
2.1.41. виготовлення обладнання, запчастин до газової апаратури і інших запчастин технологічного призначення та товарів народного споживання;
2.1.42. виконання робіт по електричним вимірам, електрифікації об’єктів;
2.1.43. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
2.1.44. розробка та реалізація комп’ютерної продукції, програмних та графічних матеріалів для потреб підрозділів ПАТ, стороннім організаціям та інша видавнича діяльність;
2.1.45. придбання нематеріальних активів (патентів, ноу-хау, товарних знаків), їх розробка і реалізація, надання консультаційних послуг;
2.1.46. випуск та придбання цінних паперів, здійснення з ними операцій на біржовому та позабіржовому ринку;
2.1.47. організація оздоровлення та відпочинку робітників та їх сімей на спеціалізованих базах відпочинку;
2.1.48. надання медичних послуг;
2.1.49. провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
2.1.50. інжинірингові роботи;
2.1.51. ремонт, наладка телерадіоапаратури та засобів зв’язку;
2.1.52. створення пунктів реалізації лічильників газу, монтажних комплектуючих частин, дільниць з ремонту лічильників; ремонт, перевірка та держповірка контрольно-вимірювальних приладів і лічильників газу; проведення діагностики устаткування;
2.1.53. виконання робіт, пов’язаних з фізичним та механічним методом контролю зварних стиків на газопроводах, посудинах, працюючих під тиском (скраплений газ); контроль ізольованого покриття на газопроводах, спорудах і підземних резервуарах, контроль технології ізольованих робіт в базових або трасових умовах; виконання проектування будівельно-монтажних робіт та пусконалагоджувальні роботи засобів захисту газопроводів від корозії;
2.1.54. монтаж, наладка та експлуатація КІП та автоматики газифікованих котелень;
2.1.55. виконання робіт по технічній експертизі та діагностиці на газопроводах, спорудах на них та посудинах під тиском;
2.1.56. закупівля сільськогосподарської продукції, її переробка і збут;
2.1.57. розробка та реалізація програмного забезпечення;
2.1.58. виготовлення столярних виробів та інші види робіт по наданню послуг населенню;
2.1.59. підготовка та атестація електрогазозварювальників;
2.1.60. виготовлення нестандартного обладнання;
2.1.61. здійснення угод купівлі-продажу на товарних біржах, вкладення капіталу в цінні папери та нерухомість на фондових біржах;
2.1.62. придбання та продаж нерухомості, житлових і промислових будівель, виробничого обладнання;
2.1.63. використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
2.1.64. надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації;
2.1.65. створення телерадіоорганізацій;
2.1.66. інші види діяльності, що не суперечать діючому законодавству.
Володіючи загальною правочинністю, Товариство має цивільні права і виконує обов’язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності не заборонених законодавством України.
У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.
3.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу уповноваженого управляти об’єктами державної власності, які є власниками товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ.
4.1. Права акціонерів.
4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
4.1.1.1. Участь в управлінні Товариством особисто, або через представника;
4.1.1.2. Отримання дивідендів;
4.1.1.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
4.1.1.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
4.1.1.5. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.
4.2.1. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
4.2.2. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акцій визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
4.3. Обов’язки акціонерів.

4.3.1. Акціонери зобов’язані:
4.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
4.3.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
4.3.1.3. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;
4.3.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
4.3.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
4.3.1.6. Акціонери можуть мати інші обов’язки, встановлені законами України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.
5.1. Статутний капітал Товариства.
5.1.1. Статутний капітал товариства становить 435 070, 65 грн. (Чотириста тридцять п’ять тисячі сімдесят гривень 65 копійок).
5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.
5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2. Резервний капітал Товариства.
5.2.1. Резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.
5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.
6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій.
6.1.1. Товариством розміщено 414353 (Чотириста чотирнадцять тисяч триста п’ятдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. (Одна гривня 05 копійок) кожна.
6.1.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
6.1.3. Усі акції Товариства є іменними.
6.1.4. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
6.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства
6.5. Розміщення акцій.
6.5.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
6.5.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування товариств;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства. 
6.5.3. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.
6.5.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та набувачем або особою, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном. Особа, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення, не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
6.5.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.
6.5.6. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку в одній із фондових бірж.
6.6. Наслідки невиконання зобов’язань щодо викупу акцій.
6.6.1. У разі невиконання Товариством зобов’язань з обов’язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 3 (трьох) відсотків з ціни викупу акцій.

6.7. Консолідація та дроблення акцій.
6.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
6.7.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
6.7.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
6.7.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
6.7.5. Порядок здійснення в консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.8. Анулювання акцій.
6.8.1. Акціонерне Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.
7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.
7.1.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
7.1.2. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
7.2.1. Дивіденд частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
7.2.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
7.2.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. 
7.2.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 
7.2.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
7.2.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
7.2.5. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплату дивідендів на прості акції за підсумками роботи товариства за рік.
7.2.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.2.7. Товариство повідомляє простим поштовим відправленням осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
7.2.8. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства.
7.2.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов’язання щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
7.2.10. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача, встановленому законодавством про депозитарну систему України товариство самостійно виплачує власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
7.2.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.
8.1. Склад органів Товариства.
8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:
8.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);
8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
8.1.1.3. Правління Товариства (Правління);
8.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.
8.2.1. Зміни у кількісному складі органів Товариства та зміни їх виключної компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту та/або внутрішніх документів Товариства.
8.3. Посадові особи органів Товариства.
8.3.1. Посадові особи органів акціонерного товариства – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.
Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.
8.3.2. Особи, яким суд заборонив займатись певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що проводять цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.
8.3.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
8.3.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
8.3.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми діями.
8.3.6. У разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.
8.3.7. Посадовим особам товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) укладеними з ними.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.
9.1. Вищий орган Товариства.
9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
9.1.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться у строк, передбачений законодавством.
9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію та проведення таких Загальних зборів.
9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
9.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів в порядку, встановленому законодавством України.
9.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.
9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
9.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
9.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
9.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
9.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
9.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
9.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
9.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;
9.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
9.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
9.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
9.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів;
9.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
9.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
9.2.2.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
9.2.2.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
9.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
9.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
9.2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
9.2.2.22. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
9.2.2.23. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
9.2.2.24. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.
9.2.2.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
9.2.2.26. Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
9.2.2.27. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
9.2.2.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно зі статутом Товариства.
9.2.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
9.2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.
9.3.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають.
9.3.1.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.2.16 та 9.2.2.17.
9.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, -акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
9.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.
Вказане повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам простим поштовим відправленням.
9.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство також публікує в офіційному друкованому органі та додатково надсилає фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.9.3.3.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. На письмову вимогу акціонера, який володіє більш як 10% простих акцій Товариства, Товариство зобов’язане надати йому документи та інформацію до питань порядку денного рекомендованим листом не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. До повідомлення про проведення Загальних зборів, яке надсилається акціонеру, що володіє більш як 10% простих акцій Товариства, додаються документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. У разі змін до документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, вони надаються акціонерам, що володіють більш ніж 10% простих акцій Товариства, рекомендованим листом.
9.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного в паперовій формі Товариство оприлюднює на стенді в приміщенні, де проводяться збори акціонерів.
9.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.
9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
9.5.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).
9.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
9.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.5.1 та п.9.5.2. Статуту.
9.5.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
9.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1;
9.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.9.5.2.
9.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
9.5.7. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів товариство публікує в офіційному друкованому виданні та розміщує на власній веб-сторінці.

9.6. Порядок проведення Загальних зборів.
9.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням загальних зборів..
9.6.2. Головує на Загальних зборах особа, що обирається на них. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.
9.6.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
9.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають, або реєстратором, або депозитарієм Товариства. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу, або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача, або депозитарію.
9.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу.
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Правління Товариства та реєстраційну комісію до початку реєстрації учасників, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
Якщо кількість належних акціонеру акцій розподілена між представниками згідно довіреностей, реєструються всі представники.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, передбаченому законодавством.
Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів.
9.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
9.7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.
9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
9.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
9.8.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
9.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.
9.8.5. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.
При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
9.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.9.2.2.2 – 9.2.2.7, 9.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
9.8.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
9.8.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.9. Перерва у ході Загальних зборів.
9.9.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
9.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
9.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
9.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.10. Спосіб голосування.
9.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
9.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 доби до дати проведення зборів.
9.10.3. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування.

9.11. Лічильна комісія.
9.11.1. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
9.11.2. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.
9.11.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.12. Протокол про підсумки голосування.
9.12.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
9.12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці та направлення акціонерам, які є власниками 10 або більше відсотків простих акцій – простим поштовим відправленням, всім іншим надсилається за їх письмовою вимогою.
9.12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
9.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.13. Протокол Загальних зборів.
9.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
9.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Загальними зборами.
Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства в разі прийняття Наглядовою Радою рішення про призначення (обрання) Корпоративного секретаря Товариства.
9.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.
9.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління або особою, яка виконує обов’язки Голови Правління.
9.14. Позачергові Загальні збори.
9.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
9.14.1.1. з власної ініціативи;
9.14.1.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
9.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;
9.14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
9.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення здійснюється відповідно до п.п. 9.1. – 9.13. цього Статуту.
9.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. 
9.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.14.3. Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
9.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
9.14.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
9.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
9.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;
9.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.9.14.5 Статуту Товариства.
9.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
9.14.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
9.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
9.14.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
9.15. Порядок та випадки проведення та прийняття рішень Загальними зборами методом опитування (у формі заочного голосування) встановлюються відповідно до вимог закону.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.
10.1. Створення Наглядової ради.
10.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління.
10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір є оплатним. 
10.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи акціонера.
10.2. Компетенція Наглядової ради.
10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);
10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
10.2.2.5. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Рішення по вказаних питаннях приймаються трьома четвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;
10.2.2.6. Затвердження контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
10.2.2.7. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників);
10.2.2.8. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
10.2.2.9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
10.2.2.10. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
10.2.2.11. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
10.2.2.12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
10.2.2.13. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
10.2.2.14. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберігача) власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
10.2.2.15. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом;
10.2.2.16. Вирішення питань про участь Товариства у об’єднаннях та про заснування юридичних осіб;
10.2.2.17. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
10.2.2.18. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
10.2.2.19. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства;
10.2.2.20. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

10.2.3. До компетенції Наглядової ради належить:
10.2.3.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
10.2.3.2. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
10.2.3.3. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
10.2.3.4. Затвердження організаційної структури Товариства;
10.2.3.5. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
10.2.3.6. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності чинному законодавству України, цьому Статуту, положенням про структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
10.2.3.7. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
10.2.3.8. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;
10.2.3.9. Вирішення питань про участь Товариства у об’єднаннях (асоціаціях), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство. 
10.2.3.10. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини згідно чинного законодавства;
10.2.3.11. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію та створення дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів (положень про них).
10.2.3.12. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов’язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов’язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;
10.2.3.13. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.
10.2.3.14. Прийняття рішення щодо розпорядження нерухомим майном Товариства з урахуванням положень цього Статуту.
10.2.3.15 Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.
10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції правління.

10.2.5. Наглядова рада має право:
10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
10.2.5.2. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод);
10.2.5.3. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.3. Обрання членів Наглядової ради.
10.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п’ять) осіб. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.
10.3.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.
10.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.
10.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
10.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
10.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
10.3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.
10.3.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається з числа обраних членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів.
10.3.9. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
10.3.10. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов’язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

10.3.11. У разі припинення повноважень членів наглядової ради, голови наглядової ради, без рішення загальних зборів – фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичні особи – акціонери мають право делегувати виконання обов’язків голови (члена) наглядової ради іншому своєму представнику на період до чергових загальних зборів акціонерів товариства.

10.4. Засідання наглядової ради.
10.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
10.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов’язки Голови Наглядової ради.
10.4.4. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування).
10.4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 4 (чотири) члена Наглядової ради.
10.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.
10.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім п.10.2.2.5. Рішення Наглядової ради є обов’язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма структурними підрозділами та працівниками Товариства.
10.4.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
10.4.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання.
10.4.10. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються у Положенні про Наглядову раду.
10.4.11. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, секретар Наглядової ради та всі інші члени Наглядової ради присутні на її засіданні.
10.4.12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою або секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов’язані з діяльністю Наглядової ради.

10.5. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар (уповноважена особа).
10.5.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
10.5.2. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря (уповноважену особу), яка виконує дії передбачені Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду.

10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
10.6.1. Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
10.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
10.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
10.6.2.2. у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;
10.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;
10.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
10.6.3. У разі якщо обрання членів Наглядової Ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.
11.1. Засади діяльності Правління.
11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).
11.1.2. Кількісний склад Правління становить 9 (дев’ять) осіб, в тому числі Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління та члени Правління.
11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
11.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії товариства.
11.1.5. Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом). Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства, якщо це рішення прийнято простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
11.1.6. Трудовий договір (контракт) з головою правління підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради.

11.2. Компетенція Правління.
До компетенції Правління належить:
11.2.1. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
11.2.2. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
11.2.3. Затвердження від імені Товариства документів, які пов’язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;
11.2.4. Прийняття рішень з інших питань, що пов’язані з діяльністю відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
11.2.5. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;
11.2.6. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, визначення умов оплати праці керівників підприємств, Товариства;
11.2.7. Затвердження переліку майна, яке передається структурним підрозділам, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано структурним підрозділам Товариства;
11.2.8. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
11.2.10. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу здійснюється згідно законодавчих актів України;
11.2.11. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його структурних підрозділів, положенням про відповідні відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
11.2.12. Визначення основних напрямків діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;
11.2.13. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства;
11.2.14. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства;
11.2.15. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
11.2.16. Вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.
11.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління, виконуючим обов’язки Голови Правління (надалі – «Голова Правління») самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
11.3.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов’язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
11.3.3. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління.
11.3.4. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.
11.3.5. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні.
11.3.6. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), він має право достроково (заочно) в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов’язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.
11.3.7. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління та підписами всіх присутніх на засіданні членів Правління.
11.3.8. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління за дорученням Голови Правління може здійснювати один з членів Правління або Корпоративний секретар (уповноважена особа Товариства). Витяги з протоколів засідання Правління засвідчуються підписом голови Правління або особою, що тимчасово виконує його повноваження, та печаткою Товариства.

11.4. Голова Правління Товариства.
11.4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом).
11.4.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.
11.4.3. Голова Правління на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов’язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
11.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відрядження, хвороба, та ін.), його повноваження виконує (здійснює) Перший Заступник Голови Правління, або інший заступник Голови Правління, призначений відповідним наказом Голови Правління Товариства.

11.5. Повноваження Голови Правління Товариства.
11.5.1. Голова Правління Товариства має право:
11.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
11.5.1.2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.
11.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
11.5.1.5. Прийняття рішення про вчинення правочину (укладання) договорів на транспортування, постачання, купівлю, продаж природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого правочину;
11.5.1.6. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками відокремлених структурних підрозділів, філій представництв та дочірніх підприємств Товариства.
11.5.1.7. Видавати обов’язкові до виконання працівниками Товариства, відокремлених структурних підрозділів накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.
11.5.1.8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов’язків між заступниками Голови Правління та членами Правління.
11.5.1.9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.
11.5.1.10. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.
11.5.1.11. Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.
11.5.1.12. Готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям.
11.5.1.13. Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій раді.
11.5.1.14. Затверджувати штатний розпис Товариства.

11.6. Відповідальність Голови Правління.
11.6.1. Голова Правління несе відповідальність за:
11.6.1.1. Організацію виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
11.6.1.2. Організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Товариства, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і засобам масової інформації.
11.6.1.3. Підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються на затвердження та узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства.
11.6.1.4. Зберігання протоколів Загальних зборів, установчих та внутрішніх документів Товариства.
11.7. В своїй діяльності Голова Правління керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими актами органів управління Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав і обов’язків Голови Правління, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, вказівками Голови Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладаються ним з Товариством.
11.8. Трудові відносини з Головою правління регулюються відповідно до чинного трудового законодавства України та контракту укладеного з Головою Наглядової ради.
12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.
12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) осіб, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.
12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів. У випадку спливу строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії строк продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
12.1.3.1. члени Наглядової ради;
12.1.3.2. члени Правління;
12.1.3.3. корпоративний секретар;
12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
12.1.3.5. члени інших органів Товариства.
12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
12.1.5. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що може бути укладений з кожним членом Ревізійної комісії.
12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).
12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.
12.1.10. У разі вибуття (припинення трудових відносин з акціонером та інше) голови (члена) ревізійної комісії – без рішення загальних зборів, фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичні особи – акціонери, мають право делегувати виконання обов’язків голови (члена) ревізійної комісії іншому своєму представнику на період до чергових загальних зборів акціонерів товариства.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
12.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.
12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Голова Ревізійної комісії зобов’язаний надати екземпляр звіту (висновку) Ревізійної комісії Правлінню та Наглядовій раді Товариства протягом 15 днів з дати його складання.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
12.3.2. Незалежно від наявності ревізійної комісії у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не більше 10 відсотків простих акцій товариства .

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.
12.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов’язаний в такому випадку протягом 15 календарних днів скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.
12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. У разі відсутності Голови на засіданні Ревізійної комісії, його функції на цьому засіданні виконує інша особа, яка призначається відповідним рішенням Ревізійної комісії.
12.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше 3 (трьох) членів Ревізійної комісії.
12.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.
12.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії, а у випадку передбаченому п.12.4.2. Статуту членом Ревізійної комісії, який виконує обов’язки Голови Ревізійної комісії.

12.5. Аудит Товариства.
12.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
12.5.2. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
12.5.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
12.5.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов’язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
12.5.5. Товариство зобов’язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
12.5.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
12.5.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.
13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.
13.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.
13.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
13.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.
13.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку. 
13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, -з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

14.1. Трудовий колектив Товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту, та найманих по угодах на виконання робіт, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
14.2. Акціонерне Товариство в порядку, визначеному цим Статутом, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність працівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток тощо.
14.3. Товариство може забезпечувати своїх працівників та осіб, що працюють за контрактом та угодами медичним та іншими видами страхування і соціальних виплат трудового забезпечення згідно законодавства України.
14.4. Трудові доходи кожного працівника Товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються Товариством, порядок їх виплат визначаються Правлінням і залежать від результатів фінансово-господарської діяльності та особистого вкладу і обумовлюються при укладенні трудових договорів, контрактів, угод.
14.5. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.
14.6. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством і колективним договором (в межах наявних коштів).
14.7. Робота в Товаристві зараховується в трудовий стаж згідно з чинним законодавством.
14.8. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами трудового колективу (конференцією).
14.9. Збори (конференція) вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 50% від загальної кількості працівників (делегатів). Рішення зборів приймаються більшістю голосів присутніх на зборах (конференції).
14.10. Трудовий колектив:
- розглядає та спільно з Правлінням затверджує проект колективного договору;
- визначає та спільно з Правлінням затверджує перелік соціальних пільг і порядок їх надання.
14.11. Повноваження трудового колективу в період між зборами реалізуються його виборним органом, який діє згідно до чинного законодавства.
14.12. Колективний договір підписує від імені Товариства Голова Правління.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

15.1. Підстави припинення Товариства.
15.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.
15.1.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ та ліквідація Товариства здійснюються у відповідності до чинного законодавства України.


Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість