Загальні збори

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та 
газифікації «Полтавагаз»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Полтавагаз» 
№ 14 від « 05 » жовтня» 2012 р. П О Л О Ж Е Н Н Я
про Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ПОЛТАВАГАЗ»
(Нова редакція)
м. Полтава
2012 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі -«Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Статут»).
1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Загальні збори»), а також прийняття ними рішень.
1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.
1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
2.1. Загальні збори є вищим органом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Товариство»).
2.2. Загальні збори, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.
2.3. Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.
2.4. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
3.1. В Товаристві проводяться річні (чергові) та позачергові Загальні збори.
3.2. Річні Загальні збори скликаються щороку на підставі рішення Наглядової ради та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
3.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання щодо:
3.3.1. затвердження річного звіту Товариства; 
3.3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства; 
3.3.3.прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (далі -«Наглядова рада»), звіту Правління Товариства (далі – «Правління»), звіту Ревізійної комісії Товариства (далі – «Ревізійна комісія»). 
3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання щодо: 
3.4.1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; 
3.4.2. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди. Підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради здійснює Голова правління.
3.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
3.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів. 
3.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: 
3.7.1. з власної ініціативи; 
3.7.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 
3.7.3. на вимогу Ревізійної комісії; 
3.7.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 
3.7.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства. 
3.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. Правління Товариства не пізніше наступного робочого дня за днем отримання зазначеної вимоги повідомляє Наглядову раду, секретаря Наглядової ради про надходження вимоги про скликання позачергових Загальних зборів. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. 
3.9. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає: 
4.1.1. прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження порядку денного; 
4.1.2. повідомлення акціонерів про їх проведення; 
4.1.3. доповнення порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів; 
4.1.4. повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному; 
4.1.5. призначення Головуючого та секретаря Загальних зборів, членів Реєстраційної комісії. 
4.2. Загальні збори скликаються Наглядовою радою. 
4.3. Акціонер (акціонери), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Ревізійна комісія, а також Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках передбачених законодавством вправі вимагати скликання позачергових Загальних зборів. 
4.3.1. Наглядова рада приймає рішення про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 
4.3.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: 
4.3.2.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 4.3. цього Положення кількості простих акцій Товариства; 
4.3.2.2. неповноти даних, передбачених пунктом 3.8 цього Положення. 
4.3.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. 
4.3.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 
4.3.5. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання. 
4.4. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 4.3.1 цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
4.5. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів оформляється протоколом засідання Наглядової ради та повинно містити: 
4.5.1. дату, час та місце проведення Загальних зборів; 
4.5.2. перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів, та проекти рішень з цих питань; 
4.5.3. перелік документів, пов’язаних з порядком денним Загальних зборів; 
4.5.4. текст повідомлення акціонерів; 
4.5.5. дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 
4.5.6. дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах. 
4.6. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити: 
4.6.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства; 
4.6.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; 
4.6.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 
4.6.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
4.6.5. перелік питань, що виносяться на голосування; 
4.6.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 
4.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають. 
4.7.1. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 
4.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори. Вказане повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам простим поштовим відправленням.
4.7.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство публікує в офіційному друкованому органу та надсилає фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. 
4.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
4.9. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного в паперовій формі Товариство оприлюднює на стенді в приміщенні проведення Загальних зборів. 
4.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. 
4.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. 
4.12. Пропозиція акціонера щодо порядку денного Загальних зборів повинна містити: 
4.12.1. прізвище, ім’я, по батькові та/або назву акціонера (ів), що вносить (ять) пропозицію; 
4.12.2. відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру; 
4.12.3. повне формулювання питання та/або проекту рішення, яке пропонується внести до порядку денного. 
4.12.4. у разі висування кандидата – фізичної особи до органів управління та/або контролю Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про: 
4.12.4.1. назву органу управління та/або контролю, до якого висувається кандидат; 
4.12.4.2. прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата; 
4.12.4.3. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату; 
4.12.4.4. інформація про освіту (назву учбового закладу, дату закінчення, отриману спеціальність); 
4.12.4.5. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п`яти) років; 
4.12.4.6. відповідність кандидата вимогам, які встановлені внутрішніми положеннями Товариства; 
4.12.4.7. наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; 
4.12.4.8. інформацію про судимості кандидата; 
4.12.4.9. згоду кандидата на обрання до складу органів управління та/або контролю Товариства. 
4.13. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів управління та/або контролю Товариства повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається. 
4.14. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером, що її вносить. 
4.15. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 4.4 цього Положення, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. 
4.16. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного. 
4.17. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: 
4.17.1. недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 4.11 цього Положення; 
4.17.2. неповноти даних, передбачених пунктом 4.12 цього Положення. 
4.18. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 
4.19. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів товариство публікує в офіційному друкованому органі та розміщує на власній веб-сторінці. 
4.20. Кандидат, якого висунули для обрання до органів управління та/або контролю Товариства, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства. 

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
5.1. Робочими органами (особами) Загальних зборів є: 
5.1.1. Головуючий Загальних зборів; 
5.1.2. Корпоративний секретар Товариства в разі обрання його Наглядовою Радою; 
5.1.3. Секретар Загальних зборів; 
5.1.4. Реєстраційна комісія; 
5.1.5. Лічильна комісія. 
5.2. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначається Головуючий Загальних зборів. 
5.2.1. Головуючий Загальних зборів: 
5.2.1.1. керує роботою Загальних зборів; 
5.2.1.2. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи; 
5.2.1.3. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання порядку проведення Загальних зборів; 
5.2.1.4. оголошує питання порядку денного; 
5.2.1.5. надає слово для запитань, відповідей та виступів; 
5.2.1.6. дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням Загальних зборів; 
5.2.1.7. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування; 
5.2.1.8. приймає рішення з питань, пов’язаних з процедурою проведення Загальних зборів; 
5.2.1.9. підписує протокол Загальних зборів. 
5.3. Виконання господарсько-організаційних функцій, пов’язаних із скликанням Загальних зборів, покладається на уповноважену особу Товариства. 
5.3.1. До повноважень уповноваженої особи Товариства при підготовці та проведенні Загальних зборів, зокрема, але не виключно, належать: 
5.3.1.1. підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки до проведення Загальних зборів; 
5.3.1.2. забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного; 
5.3.1.3. забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним; 
5.3.1.4. збирання, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного; 
5.3.1.5. підготовка необхідної документації, пов’язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, переліки акціонерів тощо); 
5.3.1.6. підготовка залу для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної та Лічильної комісій; 
5.4. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та підписання протоколу Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами, які мають таке право за законом, він обирається на Загальних зборах. 
5.5. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється Реєстраційна комісія. 
5.5.1. Реєстраційна комісія, в межах наданих їй повноважень: 
5.5.1.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах; 
5.5.1.2. веде облік довіреностей та наданих ними прав; 
5.5.1.3. видає бюлетені для голосування; 
5.5.1.4. визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах; 
5.5.1.5. готує висновки щодо наявності кворуму для проведення Загальних зборів; 
5.5.1.6. складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; 
5.5.1.7. приймає рішення за результатами яких складає протокол про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів. 
5.6. Для організації процедури голосування та підрахунку голосів створюється Лічильна комісія. 
5.6.1. Лічильна комісія в межах своєї компетенції: 
5.6.1.1. організовує голосування на Загальних зборах; 
5.6.1.2. роз’яснює порядок голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування; 
5.6.1.3. здійснює підрахунок голосів; 
5.6.1.4. складає протокол про підсумки голосування та передає його Головуючому зборів для оголошення. 
5.7. Повноваження Реєстраційної та Лічильної комісії можуть бути передані за договором депозитарію Товариства. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарію умови договору затверджуються Загальними зборами. 
5.8. Члени Реєстраційної комісії заздалегідь обираються Наглядовою радою. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Голова та члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами. 

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
6.1. У Загальних зборах можуть брати участь: 
6.1.1. особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники; 
6.1.2. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу; 
6.1.3. кандидати, внесені в бюлетені для голосування по виборам до органів Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на поставлені питання). 
6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 
6.3. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним майном. 
6.3.1. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. 
6.3.2. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам. 
6.3.3. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
6.4. Довіреності або завірені копії довіреностей, зазначених у пункті 6.3.1 цього Положення, додаються до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
7.1. У день проведення Загальних зборів, перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів. 
7.2. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів. 
7.2.1. У разі необхідності термін реєстрації учасників Загальних зборів може бути подовжений за рішенням реєстраційної комісії Товариства. 
7.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється Реєстраційною комісією на підставі: 
7.3.1. переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України; 
7.3.2. документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах; 
7.3.3. довіреності або документів, які посвідчують повноваження представника акціонера. 
7.4. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. 
7.5. Акціонеру (представнику) під час реєстрації з кожного питання порядку денного видається бюлетень для голосування, який повинен містити: 
7.5.1. повне найменування Товариства; 
7.5.2. дату і час проведення Загальних зборів; 
7.5.3. перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань; 
7.5.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»); 
7.5.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; 
7.5.6. зазначення кількості голосів, що належать акціонеру. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів). 
7.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. 
7.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). 
7.8. Реєстраційна комісія складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, у якому зазначаються: 
7.8.1. повне найменування Товариства; 
7.8.2. дата та місце проведення Загальних зборів; 
7.8.3. склад Реєстраційної комісії; 
7.8.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів; 
7.8.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України; 
7.8.6. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів; 
7.8.7. інформація про отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування та місце для підписів учасників Загальних зборів про отримання бюлетенів; 
7.8.8. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів. 
7.9. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та зберігається у Товаристві. 
7.10. За результатами реєстрації акціонерів Реєстраційна комісія складає протокол Реєстраційної комісії, у якому зазначаються: 
7.10.1. повне найменування Товариства; 
7.10.2. дата та місце проведення Загальних зборів; 
7.10.3. склад Реєстраційної комісії; 
7.10.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів; 
7.10.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України; 
7.10.6. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів; 
7.10.7. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів. Протокол Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів. 
7.11. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 
7.12. Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль нагляд відповідно до п. 7.11. цього Положення, попереджаються у письмовій формі про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю. 
7.13. Акціонери, зазначені у пункті 7.11., мають право під час контролю перевіряти: 
7.13.1. своєчасність початку та закінчення реєстрації; 
7.13.2. наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Загальних зборах; 
7.13.3. правомірність відмови у реєстрації; 
7.13.4. дотримання порядку визначення кворуму Загальних зборів; 
7.13.5. відповідність документів, складених Реєстраційною комісією, фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. 
8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Головуючий Загальних зборів відкриває Загальні збори. 
8.3. На початку Загальних зборів Головуючий Загальних зборів зобов’язаний поінформувати акціонерів про: 
8.3.1. присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління; 
8.3.2. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів; 
8.3.3. присутність на Загальних зборах представників засобів масової інформації та органів державної влади. 
8.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається Головуючим Загальних зборів. У разі прийняття Головуючим Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх, зазначені особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів. 
8.5. Голова Загальних зборів ставить на обговорення питання про обрання складу Лічильної комісії, у кількості не менше 3-х осіб, Секретаря Загальних зборів у разі, якщо він не був обраний Наглядовою радою, підраховує голоси та оголошує результати підрахунку голосів з питання обрання Лічильної комісії, Секретаря Загальних зборів. 
8.6. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в порядку денному (змінах до порядку денного). 
8.7. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення. 
8.8. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: 
8.8.1. основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин; 
8.8.2. співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин; 
8.8.3. виступи в дебатах – до 5 (п’яти) хвилин; 
8.8.4. відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин. 
8.9. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого Загальних зборів. Головуючий Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова. 
8.10. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. 
8.10.1. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Головуючому Загальних зборів. 
8.10.2. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів. 
8.10.3. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. 
8.10.4. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. 
8.10.5. Головуючий Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. 
8.11. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. 
8.12. Після обговорення Головуючий Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. 
8.13. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається. 
8.14. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Головуючому Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, Головуючий Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. 
8.15. У ході Загальних зборів можуть оголошуватися перерви. 
8.15.1. Через кожні 3 (три) години безперервної роботи Головуючий Загальних зборів може оголошувати перерву тривалістю до 60 (шістдесяти) хвилин. 
8.15.2. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня: 
8.15.2.1. рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня; 
8.15.2.2. повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться; 
8.15.2.3. кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 
8.15.2.4. після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. 
8.15.2.5. кількість перерв, передбачених пунктом 8.15. цього Положення, у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. 
8.16. Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття. 

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 
9.2. Право голосу на Загальних зборах мають: 
9.2.1. акціонери – власники простих акцій Товариства; 
9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. 
9.4. Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається кількістю голосів акціонерів, визначеною Статутом Товариства. 
9.5. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 
9.6. Рішення з питань, пов’язаних із процедурою проведення Загальних зборів, приймається Головуючим Загальних зборів відповідно до затвердженого Загальними зборами регламенту їх проведення. 
9.7. За підсумками голосування з питань порядку денного лічильною комісією складається протокол, у якому зазначаються: 
9.7.1. дата проведення Загальних зборів; 
9.7.2. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами; 
9.7.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії та додається до протоколу Загальних зборів. 
9.8. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 
9.9. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
10.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Корпоративним секретарем.
10.2. У протоколі Загальних зборів зазначаються: 
10.2.1. повне найменування Товариства; 
10.2.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів; 
10.2.3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
10.2.4. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
10.2.5. загальна кількість голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів; 
10.2.6. кворум Загальних зборів; 
10.2.7. Головуючий та Секретар Загальних зборів; 
10.2.8. склад Лічильної комісії; 
10.2.9. порядок денний Загальних зборів; 
10.2.10. основні положення (тези) виступів; 
10.2.11. порядок голосування на Загальних зборах 
10.2.12. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами. 
10.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головуючим та Корпоративним секретарем, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. 
10.4. Головуючий та Секретар Загальних зборів (Корпоративний секретар) несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу. 
10.5. Протокол Загальних зборів і додатки до нього (зокрема, протокол про підсумки голосування, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах) мають бути остаточно оформлені (складені) протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. 
10.6. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства крім бюлетенів для голосування, які зберігаються не більше чотирьох років.