Наглядова рада

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Позачерговими загальними зборами акціонерів 
Публічного акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» 

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Полтавагаз» №17 від « 02 » грудня 2014 р.ПОЛОЖЕННЯ 
про Наглядову Раду 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ПОЛТАВАГАЗ»
(Нова редакція)

м. Полтава
2014 рік

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Це Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Статут»).

Положення визначає правовий статус Наглядової Ради, порядок обрання її членів, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Товариство»).

Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

У випадку виникнення розбіжностей між Статутом Товариства і цим Положення повинен застосовуватися Статут Товариства.
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі – «Правління»).

Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ 
РАДИ. 
3.1.Компетенція Наглядової Ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та Статутом Товариства.
3.2.За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання:, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

3.3.До виключної компетенції Наглядової ради належить:
3.3.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);
3.3.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3.3.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
3.3.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
3.3.5. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Рішення по вказаних питаннях приймаються трьома четвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;
3.3.6. Затвердження контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
3.3.7. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників);
3.3.8. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
3.3.9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
3.3.10. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
3.3.11. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
3.3.12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
3.3.13. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
3.3.14. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберігача) власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
3.3.15. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом;
3.3.16. Вирішення питань про участь Товариства у об’єднаннях та про заснування юридичних осіб;
3.3.17. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
3.3.18.Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
3.3.19. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства;
3.3.20. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій».
3.4. До компетенції Наглядової ради належить:
3.4.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
3.4.2. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
3.4.3. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
3.4.4. Затвердження організаційної структури Товариства;
3.4.5. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
3.4.6. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності чинному законодавству України, цьому Статуту, положенням про структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
3.4.7. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
3.4.8. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;
3.4.9. Вирішення питань про участь Товариства у об’єднаннях (асоціаціях), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство. 
3.4.10. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини згідно чинного законодавства;
3.4.11. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію та створення дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів (положень про них).
3.4.12. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов’язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов’язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;
3.4.13. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.
3.4.14. Прийняття рішення щодо розпорядження нерухомим майном Товариства з урахуванням положень цього Статуту.
3.4.15 Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.
3.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції правління.
РОЗДІЛ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. 

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової Ради складає 5 (п’ять) осіб.

До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається та відкликається членами Наглядової Ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління та (або) Ревізійної комісії Товариства.

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Член Наглядової ради для виконання своїх обов’язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової Ради.

РОЗДІЛ 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки і діють до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Наглядової Ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

Після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання Договору тощо.
РОЗДІЛ 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом проведення кумулятивного голосування. Порядок та процедура здійснення кумулятивного голосування визначається діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та цим Положенням.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається на розгляд Загальних зборів.

Пропозиція акціонера повинна містити:

прізвище, ім’я та по батькові (або найменування юридичної особи) акціонера, що її вносить;

відомості про кількість акцій, які належать акціонеру;

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;
зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п’ять) років;

інформацію про згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь – який час зняти свою кандидатуру.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням Договору з ним у разі:

Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього.

РОЗДІЛ 7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. 

Голова Наглядової ради:

Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв’язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;

Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради;
Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання позачергових засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.
Основні завдання корпоративного секретаря забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу, забезпечення надання своєчасної інформації про товариство органам товариства та акціонерам, зберігання документів товариства, забезпечення зв’язку з акціонерами, у тому числі роз’яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав, надання органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Правил корпоративного управління.
З метою встановлення у товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів товариства до повноважень корпоративного секретаря, відносяться функції секретаря загальних зборів, наглядової ради та виконавчого органу. Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користуватися довірою з боку акціонерів.

Оплата праці Корпоративному секретарю визначається відповідно трудового договору, укладеного від імені Товариства Головою правління.

Наглядова рада може створювати з числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради, призначені Головою Наглядової Ради.

За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється рішення (протокол), яке підписується всіма членами комітету і надається Наглядовій раді Товариства. Рішення комітету носять рекомендаційний характер.

РОЗДІЛ 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування).

Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

члена Наглядової ради Товариства;

Ревізійної комісії;

Правління, Голови або члена Правління;

інших осіб, визначених Статутом Товариства.

Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім’я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

вручення повідомлення під розпис;

зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

підстави для скликання засідання Наглядової ради;
формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога має бути підписана особою, що її подає.

Засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

Голова та члени Правління;

з правом дорадчого голосу Голова та члени Ревізійної комісії;

Керівники структурних підрозділів;

з правом дорадчого голосу Голова профспілкового органу Товариства.

Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

Про скликання засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4 ( чотири) члена Наглядової ради. 

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
8.18.Форма бюлетенів для таємного голосування затверджуються Наглядовою радою.
8.19. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності Секретар Наглядової ради, Корпоративний секретар або інша уповноважена особа Наглядовою радою веде протокол. У протоколі засідання Наглядової ради у формі спільної присутності зазначаються:

повне найменування Товариства;

дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;

номер протоколу;

особи, які були присутні на засіданні;

головуючий та секретар засідання;

наявність кворуму;

порядок денний; основні положення виступів;

основні положення обговорень по кожному питанню;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або «утримались» від голосування) з кожного питання;
зміст прийнятих рішень.
8.20 Протокол засідання Наглядової ради у формі спільної присутності підписується головуючим на засіданні, Секретарем Наглядової ради (корпоративним секретарем) та всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. У разі тимчасової неможливості виконання Секретарем Наглядової ради (корпоративним секретарем) своїх повноважень, ці повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, шляхом тимчасового виконання обов’язків Секретаря Наглядової ради (корпоративного секретаря) протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Засідання Наглядової ради або хід розгляду окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п’яти календарних днів з дати проведення засідання.

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов’язані протягом установленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або шляхом надіслання рекомендованого листа або особисто.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради або корпоративний секретар або інша уповноважена особа оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше половини від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

У протоколі заочного засідання Наглядової ради зазначаються:

повне найменування Товариства;

дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;

номер протоколу;

строк приймання заповнених бюлетенів;

кількість отриманих бюлетенів (кворум);

питання, винесені на заочне голосування;підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» або «утримались» від голосування з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

Протокол заочного голосування підписується Головою та Секретарем Наглядової ради або іншою уповноваженою особою. Бюлетені членів Наглядової ради додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради (корпоративний секретар).

Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Наглядова рада надає Правлінню протоколи засідань Наглядової ради, які зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.
РОЗДІЛ 9. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ.

Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір укладається з кожним членом Наглядової ради. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

Винагорода Голові та членам Наглядової ради здійснюється згідно цивільно – правових договорів, які укладаються від імені товариства Головою правління.

На період виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків Товариство проводить компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.
Членам Наглядової ради компенсуються:

документально підтверджені витрати у зв’язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду (квитанції, чеки, білети тощо), які пов’язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов’язків.
РОЗДІЛ 10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ 
РАДИ.

Члени Наглядової ради мають право:

Отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій.

Отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.

Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.

Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

Брати участь у засіданнях Правління.

Члени Наглядової ради зобов’язані:

Діяти в інтересах Товариства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства.

Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
РОЗДІЛ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. Голова Наглядової ради зобов’язаний надати Загальним зборам звіт про діяльність Наглядової ради.

В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.
РОЗДІЛ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО 
ГОЛОСУВАННЯ ПРИ ОБРАННІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера. У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до Наглядової ради, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів Наглядової ради. Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією переліку (реєстрі) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Обраними до Наглядової ради вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу Наглядової ради (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу Наглядової ради буде перевищена її гранична чисельність), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має більшу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до Наглядової ради того чи іншого кандидата, Голова Загальних зборів має пред’явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Реєстратором на дату проведення Загальних зборів.

У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених дим Положенням, такі кандидати не обираються до складу Наглядової ради.
У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається не обраною.
У разі, якщо обраними є більше половини членів Наглядової ради, але кількість їх менше, чим встановлена пунктом 10.3.1. Статуту, Наглядова рада вважається не обраною. У таких випадках товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові збори для обрання складу наглядової ради.