Ревізійна комісія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та 
газифікації «Полтавагаз»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Полтавагаз»
№ 14 від « 05 » жовтня» 2012 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Ревізійну комісію

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ

«ПОЛТАВАГАЗ»(Нова редакція)
м. Полтава
2012 рік1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Це Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Статут»).
1.2. Положення визначає правовий статус Ревізійної комісії, склад, строк повноважень, порядок обрання її членів, організацію роботи, права, обов’язки та відповідальність членів Ревізійної комісії, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ» (далі – «Товариство»).
1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»), набуває чинності з моменту прийняття рішення Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.
1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
2.1. Ревізійна комісія є органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
2.2. Метою діяльності Ревізійної комісії є захист прав та інтересів акціонерів Товариства, контроль за забезпеченням фінансової безпеки та стабільності, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актів України.
2.3. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово – господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок.
2.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.
2.5. Компетенція та повноваження Ревізійної комісії визначаються діючим законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.
2.6. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами України, рішеннями Загальних зборів, Статутом Товариства та цим Положенням.
2.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між зборами – Наглядовій раді Товариства.

3. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
3.1. Члени Ревізійної Комісії обираються Загальними зборами із числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки.
3.2. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) осіби, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.
3.3. До складу Ревізійної комісії не можуть входити:
– члени Наглядової ради;
– члени Правління;
– корпоративний секретар;
– особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
– члени інших органів Товариства.
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.
3.5. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.
3.6. Якщо кількість членів Ревізійної комісії становить менше половини її кількісного складу, Товариство має право скликати Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.
3.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
3.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії.
3.9. Кандидат, якого висунули для обрання до Ревізійної комісії, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство.
3.10. Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту затвердження їх обрання рішенням Загальних зборів.
3.11. У разі, якщо після закінчення строку, на який призначені члени Ревізійної комісії, Загальними зборами не прийнято рішення про їх призначення на новий строк або призначення нових членів Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії діють до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії або дати, вказаної в самому рішенні.
3.12. До складу Ревізійної комісії входять:
– Голова Ревізійної комісії;
– Члени Ревізійної комісії.
3.13. Голова Ревізійної комісії обирається Наглядовою радою з числа членів Ревізійної комісії, що обрані Загальними зборами. У разі тимчасової відсутності Голови Ревізійної комісії або у разі тимчасової неможливості виконання ним своїх обов’язків, його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії Товариства на підставі відповідного рішення Ревізійної комісії.
3.14. Повноваження Голови/Члена Ревізійної комісії припиняються достроково:
3.14.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень Голови/Члена Ревізійної комісії за власним бажанням, шляхом надання Товариству відповідної письмової заяви.
3.14.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення перешкоджають виконанню обов’язків Голови/Члена ревізійної комісії;
3.14.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, в разі неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я; набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов’язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
3.15. У випадку, передбаченому підпунктом 3.14.1 цього Положення, датою дострокового припинення повноважень Голови/Члена Ревізійної комісії є дата, зазначена в заяві про одностороннє складення з себе повноважень Голови/Члена Ревізійної комісії, але не раніше закінчення двотижневого строку з моменту надходження до Товариства відповідної письмової заяви Голови/члена Ревізійної комісії. У випадках, передбачених підпунктами 3.14.2-3.14.3. цього пункту Положення, датою дострокового припинення повноважень особи, що входить до складу Ревізійної комісії, є дата надходження до Товариства відповідного повідомлення або інформації.
3.16. Повноваження Голови/Членів Ревізійної комісії також припиняються достроково в разі прийняття Загальними зборами рішення про відкликання з будь-яких підстав Голови/Членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всього складу Ревізійної комісії Товариства. Повноваження Голови/Членів Ревізійної комісії припиняються з дня прийняття Загальними зборами відповідного рішення або з дати, вказаної в самому рішенні.
3.17. У разі дострокового припинення повноважень Голови Ревізійної комісії, його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії Товариства на підставі відповідного рішення Ревізійної комісії, до моменту обрання Голови Ревізійної комісії в порядку, передбаченому Статутом Товариства та цим Положенням, а у випадках передбачених Статутом, Положенням – до моменту обрання всього складу Ревізійної комісії.

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Голова та Члени Ревізійної комісії мають право:
4.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства; матеріали, бухгалтерську або іншу документацію, необхідну для виконання ними своїх функцій (перевірки), включаючи доступ до банківської таємниці; отримувати копії документів Товариства;
4.1.2. під час проведення перевірок вимагати особистих пояснень посадових осіб та інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії;
4.1.3. ініціювати винесення Ревізійною комісією на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради Товариства питання щодо діяльності Товариства та його посадових осіб;
4.1.4. ініціювати винесення Ревізійною комісією на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради Товариства пропозицій щодо усунення виявлених під час проведення перевірки недоліків та порушень у фінансово-господарській діяльності Товариства, та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів його акціонерів;
4.1.5. отримувати порядок денний та документи, необхідні для підготовки до засідання Ревізійної комісії;
4.1.6. скликати засідання Ревізійної комісії;
4.1.7. ініціювати прийняття Ревізійною комісією рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів, скликання засідання Наглядової ради;
4.1.8. брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах, в засіданнях Наглядової ради Товариства та Правління Товариства.
4.2. Голова та члени Ревізійної комісії зобов’язані:
4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
4.2.2. особисто брати участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у проведенні перевірок та у засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
4.2.3. своєчасно складати звіти та висновки за підсумками перевірок;
4.2.4. доповідати Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства, ініціатору проведення перевірки про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
4.2.5. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
4.2.6. негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
4.2.7. здійснювати контроль за виконанням рекомендацій Ревізійної комісії щодо усунення виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
4.2.8. вимагати прийняття Ревізійною комісією рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку керівників Товариства;
4.2.9. дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Голови/члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
4.2.10. За виконання обов’язків голові Ревізійної комісії виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно – правовим договором. Від імені Товариства договір підписує Голова правління.
4.3. За достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Голову та членів Ревізійної комісії обов’язків, Голова та члени Ревізійної комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України

5. РОБОЧІ ОРГАНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
5.1. Робочими органами Ревізійної комісії є:
Голова Ревізійної комісії;
Секретар Ревізійної комісії;
5.2. Голова Ревізійної комісії:
– скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них;
– організовує роботу Ревізійної комісії, розподіляє обов’язки між членами Ревізійної комісії та здійснює контроль за роботою Ревізійної комісії;
– координує діяльність членів Ревізійної комісії між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
– доповідає перед Загальними зборами, Наглядовою радою про результати проведених перевірок та ревізій;
– підтримує постійні контакти з іншими органами Товариства.
– здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.
5.3. У разі тимчасової відсутності Голови Ревізійної комісії або у разі тимчасової неможливості виконання ним своїх обов’язків, Ревізійна комісія на початку засідання обирає з числа своїх членів особу, що виконуватиме обов’язки Голови Ревізійної комісії.
5.4. Ревізійна комісія на першому засіданні з числа її членів обирає Секретаря, що діє на постійній основі.
5.5. Секретар Ревізійної комісії:
– повідомляє Ревізійну комісію про проведення засідань;
– забезпечує Голову та членів Ревізійної комісії необхідною інформацією та документацією;
– оформляє документи, видані Ревізійною комісією та забезпечує їх надання членам Ревізійної комісії і посадовим особам органів управління Товариства;
– забезпечує надання Голові та членам Ревізійної комісії порядку денного, проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного. Забезпечує підготовку та проведення засідань Ревізійної комісії;
– веде протоколи засідань Ревізійної комісії, надає їх на підпис Голові Ревізійної комісії.
5.6. У разі тимчасової відсутності Секретаря Ревізійної комісії, його функції виконує інший член Ревізійної комісії, якого обирають Секретарем на початку засідання Ревізійної комісії.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
6.1. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок та засідань.
6.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить не рідше одного разу на рік для подання звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.
6.3. У висновку, що готується Ревізійною комісією за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, міститься інформація про:
– підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
– факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
6.4. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонерів, які володіють більше, ніж 10 відсотками голосів, а також за власною ініціативою.
6.5. Позачергова перевірка має бути розпочата не пізніше 20 днів з моменту отримання доручення Загальних зборів, Наглядової ради або письмової вимоги акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
6.6. В дорученні (письмовій вимозі, рішенні) має бути зазначений період, що перевіряється, мета та обсяг завдань, які має охоплювати позачергова перевірка.
6.7. Ревізійна комісія має право залучити до перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.
6.8. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. У разі відсутності Голови на засіданні Ревізійної комісії, його функції на цьому засіданні виконує інша особа, яка призначається відповідним рішенням Ревізійної комісії. Звіти та висновки Ревізійної комісії затверджуються на засіданні Ревізійної комісії та підписуються Головою Ревізійної комісії, а у випадку відсутності Голови – членом Ревізійної комісії, який виконує обов’язки Голови Ревізійної комісії.
6.9. Документи, пов’язані із проведенням перевірки фінансово-господарської діяльності, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 5 робочих днів з дати проведення засідання Ревізійної комісії, на якому затверджується висновок та/або звіт.
6.10. Про результати ревізій і перевірок Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства.
6.11. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії може бути скликано перед початком проведення перевірки, для визначення планів, завдань, порядку та строків проведення перевірки, та обов’язково після проведення перевірки для підбиття підсумків, складення звіту, затвердження висновку, в тому числі, оформлення рекомендацій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності.
6.12. Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою/членом Ревізійної комісії за власною ініціативою або:
– за дорученням Загальних зборів;
– за дорученням Наглядової ради;
– за ініціативою акціонерів, які володіють більше, ніж 10 відсотками голосів.
6.13. Засідання Ревізійної комісії повинно бути скликано Головою/членом Ревізійної комісії не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідного доручення (вимоги) від ініціатора проведення засідання Ревізійної комісії. Доручення (вимога) про проведення засідання має містити перелік питань для включення їх до порядку денного.
6.14. Повідомлення про засідання Ревізійної комісії та його порядок денний доводиться до відома членів Ревізійної комісії за 5 робочих днів до проведення засідання одним з наступних способів:
– направлення повідомлення по електронній пошті;
– врученням повідомлення особисто під розпис;
– інший зручний для Голови/члена Ревізійної комісії спосіб.
Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та порядок денний.
6.15. Ревізійна комісія Товариства правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше 3 (трьох) членів Ревізійної комісії.
6.16. Голова та кожен член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.
6.17. Рішення приймається більшістю голосів осіб, які входять до складу Ревізійної комісії, та присутні на засіданні.
6.18. Ревізійна комісія по кожному обговорюваному питанню може приймати одне чи кілька взаємопов’язаних рішень.
6.19. Рішення Ревізійної комісії оформлюється протоколом.
6.20. Під час засідання Ревізійної комісії Секретар Ревізійної комісії веде протокол, в якому зазначаються:
– повне найменування Товариства;
– номер протоколу;
– дата, час та місце проведення засідання Ревізійної комісії;
– особи, які брали участь у засіданні;
– наявність кворуму;
– порядок денний засідання;
– основні положення виступів;
– питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Ревізійної комісії, які голосували «за», «проти» або «утримався» з кожного питання;
– зміст прийнятих рішень.
6.21. Протоколи засідань Ревізійної комісії підписуються Головою Ревізійної комісії, а у випадку відсутності Голови – членом Ревізійної комісії, який виконує обов’язки Голови Ревізійної комісії.
6.22 Голова та члени Ревізійної комісії, які не згодні із рішенням, що прийняте на засіданні, та голосували проти прийняття такого рішення, можуть протягом 3 днів з дати проведення засідання письмово висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Загальних зборів та/або Наглядової ради.
6.23. Протокол засідання Ревізійної комісії має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 робочих днів з дати проведення засідання.
6.24. Рішення, прийняті Ревізійною комісією, є обов’язковими для виконання Головою та членами Ревізійної комісії.
6.25. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Ревізійною комісією, здійснює Голова Ревізійної комісії і, за його дорученням, Секретар Ревізійної комісії.
6.26. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Ревізійної комісії, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.
6.27. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються в Товаристві протягом всього строку діяльності Товариства та надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Товариства.