Протокол лічильної комісії від 05.10.2012

ПРОТОКОЛ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

м.Полтава, вул.Козака,2а ( актовий зал)

1. Дата та час проведення позачергових загальних зборів:
05.10.2012 року о 12-00 год.
2. Перелік питань, рішення з яких прийняті загальним зборами:

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

3. Звіт правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії товаристваза 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 рік та плановий розподіл прибутку товариства на 2012 рік.

8. Затвердження укладених договорів на постачання та транспортування природного
газу товариством на 2012 рік.

9. Надання голові правління ПАТ «Полтавагаз» повноважень щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю
природного газу і його транспортування на 2013 рік.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень товариства.
Затвердження Статуту в новій редакції.

11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.

12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

 

 

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз» зареєструвалося 5 акціонерів( їх представників), що володіють у сукупності 386750 простими акціями, що складає 93,34% від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів товариства.

 

 

3. Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного винесеного на голосування:
По першому питанню порядку денного ( Бюлетень для голосування № 1).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

 • Голова лічильної комісії – Козаченко Тетяна Петрівна.
 • Секретар комісії – Терещенко Любов Дмитрівна.
 • Члени лічильної комісії
  • Гречко Світлана Іванівна
  • Макарова Олена Анатоліївна
  • Таршис Ганна Ізраїлівна

Результати голосування:

“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів
По другому питанню порядку денного ( Бюлетень для голосування № 2).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів товариства – Гринчака Ростислава Івановича – голову правління. Обрати секретарем позачергових загальних зборів товариства – Латенко Раїсу Равільївну- секретаря Правління.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів
По третьому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 3).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності товариства за 2011 рік.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів
По четвертому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 4).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По пятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 5).Подано __5_ бюлетенів, з них визнано не дійсними __-_.
Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По шостому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 6).Подано __5_ бюлетенів, з них визнано недійсними_-__.
Рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По сьомому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 7).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Прибуток 2011 року розподілити наступним чином:

 • 30%- фонд виплати дивідендів
 • 70% – на розвиток товариства.
 • Затвердити запропонований розподіл прибутку за результатами фінансово – господарської діяльності за 2011 рік та протокол засідання правління від 30.04.2012 року № 159, яким визначено порядок і терміни виплати дивідендів із розрахунку 7,99463259587 грн. за 1 акцію з терміном виплати – до 31.12.2012 року.

При одержанні прибутку у 2012 році, розподілити наступним чином:

 • 30% – фонд виплати дивідендів
 • 70% – на розвиток товариства.

Результати голосування:

“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів
По восьмому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 8).Подано __5_ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Затвердити укладені договори на постачання та транспортування природного газу товариством на 2012 рік.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По дев’ятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 9).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними __-_.
Рішення: Надати голові правління ПАТ «Полтавагаз» Гринчаку Р.І. повноважень щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу і його транспортування на 2013 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками:

 • – для подальшої реалізації населенню граничною сумою 400 млн.грн.;
 • – для подальшої реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів граничною сумою 270 млн.грн.;
 • – для подальшої реалізації релігійним організаціям та горіння вічного вогню 900 тис.грн.;
 • для закупівлі для власних потреб граничною сумою 5 млн.грн.;
 • для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сумою 240 млн.грн.;
 • на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації промисловим споживачам граничною сумою 500 млн.грн.;
 • для закупівлі природного газу для виробництва теплової енергії для потреб населення граничною сумою 225 млн.грн.;
 • для закупівлі природного газу для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ та організацій та інших споживачів граничною сумою 160 млн.грн.;
 • для закупівлі природного газу для виробництва теплової енергії для потреб релігійних організацій граничною сумою 36 тис.грн.

Результати голосування:

“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По десятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 10).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними __-_.
Рішення: Затвердити наступні зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Полтавагаз», затвердженого ЗЗА 18.03.2011 року та внутрішніх положень товариства.

1. Розділ 2. Мета (цілі), задачі та предмет діяльності товариства.

– пункт 2.1.37. доповнити словами: передача автотранспорту в оренду юридичним чи фізичним особам.

2. Розділ 8. Органи товариства.

– пункт 8.2.1. доповнити в такій редакції: «Зміни у кількісному складі органів Товариства та зміни їх виключної компетенції затверджуються
Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту та/або внутрішніх документів Товариства».

3. Розділ 9. Загальні збори акціонерів.

– підпункт 9.5.7. після слів Загальних зборів доповнити словами «товариство публікує в офіційному друкованому органі та розміщує на власній веб-сторінці», слова «здійснюється у порядку передбаченому п.9.3.4. Статуту» вилучити.

– підпункт 9.12.3. після слів «10 робочих днів шляхом» доповнити словами: розміщення на власній веб-сторінці та (далі по тексту).

4. Розділ 10. Наглядова рада товариства.

– пункт 10.1.2. останнє речення викласти в такій редакції «Такий договір є оплатним».

– пункт 10.3.1. слова: 7 (сім) змінити на слова 5 (п’ять).

– пункт 10.3.11. слова: “представника Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” остання має” замінити на слова “без рішення загальних зборів – фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичні особи – акціонери мають право”.

– пункт 10.4.3. доповнити реченням такого змісту: «Про скликання засідань Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання».

5. Розділ 11. Правління товариства.

– підпункт 11.1.2. слова: 9 (дев’ять) змінити на слова 7 (сім);

– підпункт 11.1.5.

  • після слів «Наглядовою радою» доповнити «на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом)», слова «на строк 3 (три) роки» вилучити;
  • слова: «трьома четвертями» змінити на слова «простою більшістю»;

– підпункт 11.2.1. слова: менше 10 змінити на слова від 5 до 10;

– підпункт 11.4.1. після слів «Наглядовою радою» доповнити «на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом)», слова «на строк 3 (три) роки» вилучити;

– підпункт 11.5.1.2. після слів (предмету) правочинів доповнити словами: до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

6. Розділ 12. Ревізійна комісія. Аудит товариства.

– підпункт 12.1.1. слова 5 (п’ять) змінити на слова: 3 (три);

– підпункт 12.1.10. слова: “представника національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” остання має” замінити на слова “без рішення
загальних зборів, фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичні особи – акціонери мають право”.

Положення про Загальні збори

пункт 4.19. викласти в такій редакції: повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних
зборів товариство публікує в офіційному друкованому органі та розміщує на власній веб-сторінці.

Положення про Наглядову раду;

пункт 4.1. викласти в такій редакції: члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової Ради складає 5 (п’ять) осіб.

 – Положення про Правління;

пункт 3.2. викласти в такій редакції:

Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі Голова Правління, перший заступник голови правління, заступники Голови Правління та члени Правління.

пункт 3.3. викласти в такій редакції:

Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом). Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства, якщо це рішення прийнято простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

пункт 4.4.викласти в такій редакції:

Рішення про обрання Голови, членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

 – Положення про Ревізійну комісію

 

пункт 3.2. викласти в такій редакції:

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

 

Уповноважити голову правління Гринчака Р.І. підписати в новій редакції Статут публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз», внутрішні положення та доручити йому здійснити державну реєстрацію в установленому порядку.

Результати голосування:

“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По одинадцятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 11).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства.,

 • Голови Наглядової ради – Швидкого Е.А.;
 • Члена Наглядової ради – Загороднього Р.В.;
 • Члена Наглядової ради – Скопіча В.В.;
 • Члена Наглядової ради – Поліщука П.П.;
 • Члена Наглядової ради – Євсюкова В.І.;
 • Члена Наглядової ради – Четверікової В.А.;
 • Члена Наглядової ради – Четверікова А.О.

Результати голосування:

“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По дванадцятому питанню порядку денного: ( Бюлетень для голосування № 12). Подано __5_ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії товариства

 • Голови Ревізійної комісії – Якименко Н.О.;
 • Члена Ревізійної комісії – Федуняка О.Г.;
 • Члена Ревізійної комісії – Литвин С.В.;
 • Члена Ревізійної комісії – Гладкової В.В.;
 • Члена Ревізійної комісії – Макарової Н.Ф.

Результати голосування:

“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По тринадцятому питанню порядку денного:( Бюлетень для кумулятивного голосування № 13). Подано __5_ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Обрати членами Наглядової ради товариства:

 • Загороднього Р.В.
 • Четверікову В.А.
 • Четверікова А.О.
 • Фірсову А.М.
 • Євсюкова В.І.

Результати голосування:

№ п/п

П.І.Б.

ЗА

(кумулятивних голосів)

1 Загороднього Р.В. 669910
2 Четверікова В.А. 283160
3 Четверіков А.О. 283160
4 Фірсова А.М., 283160
5 Євсюков В.І. 283160
По тринадцятому -1 питанню: Обрання голови Наглядової ради товариства ( Бюлетень для голосування № 13-1). Подано __5_ бюлетенів, з них визнано не дійсними __-_.
Рішення: Обрати головою Наглядової ради товариства – Четверікову Віру Антонівну.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного:( Бюлетень для кумулятивного голосування № 14).
Подано _5__ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Обрати членами Ревізійної комісії товариства:Поліщука П.П.,Терещенко Л.Д.,Гриценко І.О.
Результати голосування:

№ п/п

П.І.Б.

ЗА

( кумулятивних голосів)

1. Поліщук П.П., 593930
2. Терещенко Л.Д., 283160
3. Гриценко І.О. 283160
По чотирнадцятому – 1 питанню:  Обрання голови Ревізійної комісії товариства.( Бюлетень для голосування № 14-1). Подано __5_ бюлетенів, з них визнано не дійсними _-__.
Рішення: Обрати головою Ревізійної комісії товариства – Поліщука Петра Павловича.
Результати голосування:
“За”  386750 голосів  “Проти”  0 голосів  “Утрималися”  0 голосів
 100 % голосів  0 % голосів  0 % голосів
Лічильна комісія:
Голова лічильної комісії – Козаченко Тетяна Петрівна
Секретар лічильної комісії – Терещенко Любов Дмитрівна
Члени лічильної комісії:
Гречко Світлана іванівна

Макарова Олена Анатоліївна

Таршис Ганна Ізраїлівна